657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Test-2
REKLAM ALANI
Yayınlama: 31.05.2021
Düzenleme: 26.06.2021 12:00
6.447
A+
A-

Sınava başlamak için adınızı yazıp ileri tuşuna basınız.

Adınız
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının, “ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” kapsamındadır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Memura isteği üzerine, kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur?

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi durdurulması cezalarında ............içinde disiplin soruşturmasına, Memurluktan çıkarma cezasında disiplin kovuşturmasına........içinde başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlara hastalıkları hâlinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın verilecek hastalık izni ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıda yer alan davranış-disiplin cezası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdaki fiillerden hangileri uyarma cezasını gerektirir?

I- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak
II- Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
III- Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek
IV- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek
V- Verilen emirlere itiraz etmek

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurlarından yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakanlar ne kadar süre ile memuriyete geri dönemezler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetleri¬ni belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç engelli çalıştırmak zorundadır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıda verilenlerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden biridir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir?

I- Uyarma
II- Kınama
III- Aylıktan kesme
IV- Devlet memurluğundan çıkarılma

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıda yer alan hükümlerden hangisi/ hangileri doğrudur?

I- Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
II- Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
III- Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine dava açarlar.
IV- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda ödenecek tazminatlar vakit kaybetmeden ilgili memur tarafından hak sahibine ödenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir göreve ilk defa atananlar belge ile ispatı mümkün zorlayıcı bir sebep olmaksızın Kanun’da belirlenen süre içinde işe başlamazlarsa ne kadar süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, uyarma cezası alan Devlet memuru bu cezasının özlük dosyasından çıkarılması için kaç yıl sonra yetkili makamlara başvurabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bıraktıkları takdirde ne kadar bir süre devlet memurluğuna dönemez?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Test Bitti. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Nureddin dedi ki:

    Guzel